Investor relations

Raport nr 42/2023 Informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii PPZ1

30-10-2023

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 36/2023 i 37/2023 z dnia 20 października 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii PPZ1 („Obligacje”) oraz raportu bieżącego nr 38/2023 z dnia 25 października 2023 r. w związku ze złożeniem przez inwestorów zapisów na łączną liczbę Obligacji przekraczającą maksymalną liczbę oferowanych Obligacji, skróceniu okresu przyjmowania zapisów na Obligacje, zmianie przewidywanego terminu przydziału oraz zmianie przewidywanego terminu podania wyników oferty do publicznej wiadomości, Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 30 października 2023 r. Emitent dokonał przydziału 750.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 75.000.000 PLN.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 17 listopada 2023 r.

Data wykupu: 23 października 2027 r.

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M, marża 5%.

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 23-27 października 2023 r.

Data przydziału papierów wartościowych: 30 października 2023 r.

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 750.000

Średnia stopa redukcji: 44%

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.329.612

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 750.000

Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): Cena emisyjna jednej Obligacji uzależniona

była od terminu złożenia zapisów:

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna jednej Obligacji w PLN

23 października 2023 r.

97,50

24 października 2023 r.

97,53

25 października 2023 r.

97,56

26 października 2023 r.

97,59

27 października 2023 r.

98,11

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 937.

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 930.

Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie dotyczy. W związku z ofertą Obligacji nie zawierano umów o subemisję.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 73.182.105,22 PLN

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat kosztów emisji i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Obligacji.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację: Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Obligację po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Obligacji.

Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Cena emisyjna Obligacji była opłacana gotówką.

Raport sporządzono na podstawie: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top