Investor relations

Raport 6/2024 w związku z rejestracją obligacji serii PPZ2 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW

Rejestracja obligacji serii PPZ2 w depozycie prowadzonym przez KDPW oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW

07-02-2024

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w dniu 2 lutego 2024 r. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia 1.250.000 obligacji na okaziciela serii PPZ2 o łącznej wartości nominalnej 125.000.000 PLN („Obligacje”), wyemitowanych przez Emitenta w ramach XII Programu Emisji Obligacji do kwoty 250.000.000 PLN, do obrotu na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW z dniem rejestracji Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

W dniu 5 lutego 2024 r. KDPW wydał oświadczenie w sprawie zawarcia z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Obligacji, wskazując jako warunek rejestracji dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW nastąpiła w dniu 7 lutego 2024 r.

W świetle powyższego, w dniu 7 lutego 2024 r. emisja Obligacji doszła do skutku.

Obligacje będą notowane na rynku regulowanym (rynku równoległym) prowadzonym przez GPW od dnia wskazanego we właściwej uchwale zarządu GPW jako dzień pierwszego notowania Obligacji na rynku regulowanym (rynku równoległym).

Podstawa prawna: §17 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top