Investor relations

Raport nr 5/2024 Wykorzystanie środków z Emisji Obligacji Serii PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PPZ1, PPZ1B, PZ6 za IV kwartał 2023 roku

31-01-2024

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP (obejmującej łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 205 000 000 zł, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport
z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP na dzień 31.12.2023 roku, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W dniu 27 października 2023 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu w celu umorzenia 216.415 (słownie: dwieście szesnaście tysięcy czterysta piętnaście) obligacji serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00479, o łącznej wartości nominalnej 21.641.500 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych).

W dniu 30 października 2023 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu
w celu umorzenia 57.561 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) obligacji serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00479, o łącznej wartości nominalnej 5.756.100 PLN (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych).

W dniu 8 listopada 2023 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu w celu umorzenia 6.518 (słownie: sześć tysięcy pięćset osiemnaście) obligacji serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00479, o łącznej wartości nominalnej 651.800 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych).

W dniu 12 grudnia 2023 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu w celu umorzenia 3.595 (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) obligacji serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00479, o łącznej wartości nominalnej 359.500 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych).

W okresie od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PPP.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP
w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2023 roku Emitent dysponował kwotą 182.030.105,88 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPR - emisja na łączną kwotę 40 000 000 zł, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPR na dzień 31.12.2023 roku, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W dniu 27 października 2023 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu w celu umorzenia 580 (słownie: pięćset osiemdziesiąt) obligacji serii PPR, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00487, o łącznej wartości nominalnej 58.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

W dniu 30 października 2023 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu
w celu umorzenia 1.000 (słownie: tysiąc) obligacji serii PPR, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00487, o łącznej wartości nominalnej 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

W okresie od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PPR.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPR
w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2023 roku Emitent dysponował kwotą 20.675.718,70 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPS - emisja na łączną kwotę 55 000 000 zł, za okres od

01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport
z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPS na dzień 31.12.2023 roku, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W dniu 27 października 2023 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu
w celu umorzenia 17.611 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset jedenaście) obligacji serii PPS, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00495, o łącznej wartości nominalnej 1.761.100 PLN (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych).

W dniu 30 października 2023 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu
w celu umorzenia 6.107 (słownie: sześć tysięcy sto siedem) obligacji serii PPS, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00495, o łącznej wartości nominalnej 610.700 PLN (słownie: sześćset dziesięć tysięcy siedemset złotych).

W dniu 8 listopada 2023 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu w celu umorzenia 800 (słownie: osiemset) obligacji serii PPS, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00495,
o łącznej wartości nominalnej 80.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

W dniu 12 grudnia 2023 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu w celu umorzenia 6.551 (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) obligacji serii PPS, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00495, o łącznej wartości nominalnej 655.100 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych).

W okresie od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku, nie wydatkował żadnych kwot pochodzących
z emisji Obligacji Serii PPS.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPS
w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2023 roku Emitent dysponował kwotą 53.330.538,87 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PT - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PT na dzień 31.12.2023 roku, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W okresie od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 459.389,88 zł przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że
w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PT w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PT
w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 2.695.950,00 zł została zwolniona w związku
z płatnością odsetek od Obligacji Serii PT.

Na dzień 31.12.2023 roku Emitent dysponował kwotą 710,12 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PT.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 400 000 000 zł, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 na dzień 31.12.2023 roku, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W okresie od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 99.372.909,34 zł przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2023 roku Emitent dysponował kwotą 580,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW1 - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp.
z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków
z emisji Obligacji Serii PW1 na dzień 31.12.2023 roku, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W okresie od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PW1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że
w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW1
w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PW1.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW (PW2 i PW3) (posiadające ten sam numer ISIN
  w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 170 000 000 zł, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 na dzień 31.12.2023 roku, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W okresie od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.12.2023 roku Emitent dysponował kwotą 9.027.681,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 240 000 000 , za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 na dzień 31.12.2023 roku, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W okresie od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 35.390.000 zł, przeznaczając ją na bieżącą realizację projektów. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2023 roku Emitent dysponował kwotą 14.059.400,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2 i PZ3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ4 - emisja na łączną kwotę 340 000 000 , za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp.
z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków
z emisji Obligacji Serii PZ4 na dzień 31.12.2023 roku, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W okresie od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 139.695.877,68 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji, (iii) wykup obligacji serii PPP, (iv) wykup obligacji serii PPR, (iv) wykup obligacji serii PPS. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ4 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ4. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ4 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2023 roku Emitent dysponował kwotą 18.071.273,27 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ4.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ5 - emisja na łączną kwotę 65.000.000 zł, za okres od 27.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ5, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp.
z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków
z emisji Obligacji Serii PZ5 na dzień 31.12.2023 roku, za okres od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W okresie od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 40.048.456,90 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ5 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ5 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ5. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ5 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2023 roku Emitent dysponował kwotą 2.842.815,57 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ5.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 125.000.000 zł, za okres od 17.11.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2023), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B na dzień 31.12.2023 roku, za okres od 17.11.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W okresie od 01.10.2023 roku do 31.12.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 86.898.254,46 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2023 roku Emitent dysponował kwotą 1.325,71 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPZ1, PPZ1B.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ6 - emisja na łączną kwotę 4.999.900 EUR, za okres od 27.12.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ6, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ6 na dzień 31.12.2023 roku, za okres od 27.12.2023 roku do 31.12.2023 roku.

W okresie od 27.12.2023 roku do 31.12.2023 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PZ6.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ6 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w okresie od 27.12.2023 roku do 31.12.2023 roku w Spółki Projektowe nie zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ6.

Na dzień 31.12.2023 roku Emitent dysponował kwotą 4.883.434,06 EUR uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ6.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PPZ1, PPZ1B, PZ6 z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, PZ5, PPZ1, PPZ1B, PZ6 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Top