Investor relations

Raport nr 1/2024 w związku z planowaną ofertą publiczną (prospektową) obligacji serii PPZ2

Informacja o planowanej ofercie publicznej (prospektowej) obligacji serii PPZ2

11-01-2024

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 stycznia 2024 r. Emitent podjął decyzję w sprawie przeprowadzenia oferty publicznej do 1.250.000 obligacji serii PPZ2 o wartości nominalnej 100 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej do 125.000.000 PLN („Obligacje”), z datą wykupu przypadającą na dzień 15 stycznia 2028 r., zabezpieczonych poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited, emitowanych w ramach ustanowionego przez Spółkę XII Publicznego Programu Emisji Obligacji, objętego prospektem podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 września 2023 r. („Prospekt”), oraz suplementem nr 1 do Prospektu zatwierdzonym przez KNF w dniu 18 października 2023 r.

Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, która będzie równa stopie bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5%. Cena emisyjna jednej Obligacji będzie różniła się w zależności od dnia złożenia zapisu. Okres przyjmowania zapisów rozpocznie się 15 stycznia 2024 r. i będzie trwał do 25 stycznia 2024 r. Warunki ostateczne Obligacji, wraz z listą POK-ów, w których przyjmowane będą zapisy, udostępnione zostaną w sposób, w jaki udostępniony został Prospekt (tj. na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.ghelamco.com/pl/investor-relations/poland/prospekt-emisyjny-2023/).

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top