Investor relations

Raport nr 8/2024 Informacja o kosztach emisji obligacji serii PPZ1, PPZ1B i PPZ2

29-03-2024

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 42/2023 z dnia 30 października 2023 r., nr 47/2023 z dnia 9 listopada 2023 r. oraz nr 3/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r., Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) przekazuje informację o kosztach emisji obligacji serii PPZ1, PPZ1B i PPZ2.

Obligacje serii PPZ1:

Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

 1. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 2.082 tys. PLN
 2. wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy
 3. sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach XII Publicznego Programu Emisji Obligacji („Program”), objętego prospektem podstawowym, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 września 2023 r. oraz suplementem nr 1 zatwierdzonym przez KNF w dniu 18 października 2023 r. („Prospekt”), alokowany do kosztów poszczególnych emisji: 369 tys. PLN.

Nie wystąpiły koszty sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, które nie zostały alokowane do kosztów poszczególnych emisji.

 1. promocji oferty: 135 tys. PLN

Wymienione wyżej koszty wyniosły łącznie 2.586 tys. PLN brutto (tj. z uwzględnieniem VAT).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych Emitenta, jako koszty podstawowej działalności finansowej.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 3,45 PLN.

Obligacje serii PPZ1B:

Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

 1. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.448 tys. PLN
 2. wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy
 3. sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu objętego Prospektem, alokowany do kosztów poszczególnych emisji: 246 tys. PLN.

Nie wystąpiły koszty sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, które nie zostały alokowane do kosztów poszczególnych emisji.

 1. promocji oferty: 119 tys. PLN

Wymienione wyżej koszty wyniosły łącznie 1.813 tys. PLN brutto (tj. z uwzględnieniem VAT).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych Emitenta, jako koszty podstawowej działalności finansowej.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 3,63 PLN.

Obligacje serii PPZ2:

Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

 1. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 3.475 tys. PLN
 2. wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy
 3. sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu objętego Prospektem, alokowany do kosztów poszczególnych emisji: 615 tys. PLN.

Nie wystąpiły koszty sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, które nie zostały alokowane do kosztów poszczególnych emisji.

 1. promocji oferty: 171 tys. PLN

Wymienione wyżej koszty wyniosły łącznie 4.261 tys. PLN brutto (tj. z uwzględnieniem VAT).

Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: Wskazane powyżej koszty zostaną pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych Emitenta, jako koszty podstawowej działalności finansowej.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 3,41 PLN.

Koszt sporządzenia Prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, wyniósł łącznie1.230 tys. PLN brutto (tj. z uwzględnieniem VAT). Koszt ten dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu objętego Prospektem.

Raport sporządzono na podstawie: §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top