Investor relations

Raport nr 52/2023 Warunkowy przydział obligacji serii PZ6

20-12-2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2023 z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ6 („Obligacje”), Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2023 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 49.999 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 4.999.900 EUR. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji inwestorom nastąpią w dniu dokonania zapisu w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez agenta emisji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zaplanowanego na 27 grudnia 2023 r.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po rozpoczęciu notowań Obligacji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 27 grudnia 2023 r.

Data wykupu: 7 grudnia 2027 r.

Oprocentowanie: zmienne, EURIBOR 6M, marża 5%.

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 7-19 grudnia 2023 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 20 grudnia 2023 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 49.999

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 97.653

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 49.999

Średnia stopa redukcji: 48,80%

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 230 (uwzględniając subfundusze).

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 227 (uwzględniając subfundusze).

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top