Investor relations

Raport nr 45/2023 wykorzystanie środków z Emisji Obligacji Serii PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PS, PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 za III kwartał 2023 roku

31-10-2023

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP (obejmującej łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 205 000 000 zł, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP na dzień 30.09.2023 roku, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

W okresie od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 6.191.000,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 6.191.000,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PPP.

Na dzień 30.09.2023 roku Emitent dysponował kwotą 80.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPR - emisja na łączną kwotę 40 000 000 zł, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPR na dzień 30.09.2023 roku, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

W okresie od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 1.176.421,48 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 1.176.421,48 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PPR.

Na dzień 30.09.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PPR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPS - emisja na łączną kwotę 55 000 000 zł, za okres od

01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPS na dzień 30.09.2023 roku, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

W okresie od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 1.501.500,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 1.501.500,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PPR.

Na dzień 30.09.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PPS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PS - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od

01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii PS, w dniu 26 września 2023 roku Ghelamco Invest sp. z o.o. dokonała wcześniejszego całościowego wykupu 50.000 sztuk obligacji serii PS, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PT - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PT na dzień 30.09.2023 roku, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

W dniu 26 września 2023 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu w celu umorzenia 37.332 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści dwa) obligacji serii PT, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00511, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 37.332.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych).

W okresie od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PT.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PT w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PT w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku kwota 2.695.950,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PT w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.09.2023 roku Emitent dysponował kwotą 593.650,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PT.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 400 000 000 zł, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 na dzień 30.09.2023 roku, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

W dniu 26 września 2023 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał wykupu w celu umorzenia 116.326 (słownie: sto szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) obligacji serii PU1, PU2, PU3, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00529, o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 116.326.000 zł (słownie: sto szesnaście milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

W okresie od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 12.563.273,62 zł przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) wykup obligacji serii PS, (iii) wykup obligacji serii PT, (iv) wykup obligacji serii PU, (v) wypłatę odsetek i premię za wcześniejszy wykup obligacji serii PS, (vi) wypłatę odsetek i premię za wcześniejszy wykup obligacji serii PT, (vii) wypłatę odsetek i premię za wcześniejszy wykup obligacji serii PU. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2023 roku Emitent dysponował kwotą 15.400.726,38 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW1 - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW1 na dzień 30.09.2023 roku, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

W okresie od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 1.795.500,00 zł, przeznaczając ją na wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW1 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 1.795.500,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PW1.

W okresie od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku kwota 1.792.900,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PW1 w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.09.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PW1.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW (PW2 i PW3) (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 170 000 000 zł, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 na dzień 30.09.2023 roku, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

W okresie od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 11.940.800,00 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektu, (ii) wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 10.240.800,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PW2 i PW3.

Na dzień 30.09.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 240 000 000 , za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 na dzień 30.09.2023 roku, za okres od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku.

W okresie od 01.07.2023 roku do 30.09.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 18.046.752,24 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji, (iii) wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 10.711.841,38 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3.

Na dzień 30.09.2023 roku Emitent dysponował kwotą 880.961,96 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2 i PZ3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ4 - emisja na łączną kwotę 340 000 000 , za okres od 26.09.2023 roku do 30.09.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ4 na dzień 30.09.2023 roku, za okres od 26.09.2023 roku do 30.09.2023 roku.

W okresie od 26.09.2023 roku do 30.09.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 221.411.815,00 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) wykup obligacji serii PS, (iii) wykup obligacji serii PT, (iv) wykup obligacji serii PU. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ4 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ4 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ4. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ4 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.09.2023 roku Emitent dysponował kwotą 113.502.138,50 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ4.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PS, PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PS, PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Top