Investor relations

Raport nr 22/2023 wykorzystanie środków z Emisji Obligacji Serii PPO, PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PS, PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3 za II kwartał 2023 roku

31-07-2023

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPO - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

Zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji Serii PPO, w dniu 7 kwietnia 2023 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. dokonała wcześniejszego całościowego wykupu 493.000 sztuk obligacji serii PPO, o wartości nominalnej 100 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 49.300.000 zł.

Wcześniej Ghelamco Invest sp. z o.o. dokonała w dniu 23 marca 2023 roku nabycia 7.000 sztuk obligacji serii PPO, o łącznej wartości nominalnej 700.000 zł w celu ich umorzenia (raport bieżący nr 12/2023).

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP (obejmującej łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 205 000 000 zł, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP na dzień 30.06.2023 roku, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 800.000,00 zł, przeznaczając ją na bieżącą realizację projektów. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku kwota 6.191.000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPP w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.06.2023 roku Emitent dysponował kwotą 80.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPR - emisja na łączną kwotę 40 000 000 zł, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPR na dzień 30.06.2023 roku, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PPR.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku kwota 1.176.421,48 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPR w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.06.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PPR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPS - emisja na łączną kwotę 55 000 000 zł, za okres od

01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPS na dzień 30.06.2023 roku, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PPS.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku kwota 1.501.500,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PPS w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.06.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PPS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PS - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od

01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PS, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PS na dzień 30.06.2023 roku, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PS.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PS, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku kwota 3.014.500,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PS w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.06.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PT - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PT na dzień 30.06.2023 roku, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 3.656.350,00 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) wypłatę odsetek od Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PT, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PT w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PT w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 2.746.350,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PT.

Na dzień 30.06.2023 roku Emitent dysponował kwotą 343.650,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PT.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 400 000 000 zł, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 na dzień 30.06.2023 roku, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 28.762.000,00 zł przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) wypłatę odsetek od Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta emisji kwota 24.472.000,00 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3.

Na dzień 30.06.2023 roku Emitent dysponował kwotą 542.640,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW1 - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW1 na dzień 30.06.2023 roku, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PW1.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW1 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW1 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 30.06.2023 roku Emitent nie dysponował żadnymi środkami uzyskanymi z emisji Obligacji Serii PW1.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW (PW2 i PW3) (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 170 000 000 zł, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 na dzień 30.06.2023 roku, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW2 i PW3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku kwota 10.240.800,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PW2 i PW3 w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.06.2023 roku Emitent dysponował kwotą 8.500,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PW2 i PW3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

  1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 240 000 000 , za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.2 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 na dzień 30.06.2023 roku, za okres od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku, Emitent wydatkował kwotę w łącznej wysokości 113.280.995,54 zł, przeznaczając ją na (i) bieżącą realizację projektów, (ii) wykup Obligacji Serii PPO, (iii) pokrycie kosztów dotyczących emisji obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2, PZ3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.04.2023 roku do 30.06.2023 roku kwota 10.702.800,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PZ1, PZ2 i PZ3 w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 30.06.2023 roku Emitent dysponował kwotą 672.025,68 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PZ1, PZ2 i PZ3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PPO, PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PS, PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3, PZ1, PZ2, PZ3 z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PPO, PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PS, PT, PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3,PZ1, PZ2, PZ3 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Top