Investor relations

Raport nr 2/2023 warunkowy przydział obligacji serii PZ1

24-01-2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ1 („Obligacje”), Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 stycznia 2023 r. Emitent dokonał warunkowego przydziału 30.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 30.000.000 PLN. Ostateczny przydział i wydanie Obligacji zostaną dokonane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w dniu emisji zaplanowanym na 3 lutego 2023 r., na skutek realizacji instrukcji rozliczeniowych i opłacenia przez inwestorów Obligacji przydzielonych im warunkowo zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta.

Pełna treść warunków emisji Obligacji zostanie udostępniona do publicznej wiadomości po rozpoczęciu notowań Obligacji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 3 lutego 2023 r.

Data wykupu: 3 lutego 2026 r.

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M, marża 5%.

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 10-23 stycznia 2023 r.

Data warunkowego przydziału papierów wartościowych: 24 stycznia 2023 r.

Liczba obligacji objętych subskrypcją: 30.000

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 55.086

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 30.000

Średnia stopa redukcji: 45,54%/

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 127 (uwzględniając subfundusze).

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 127 (uwzględniając subfundusze).

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top