Investor relations

Raport 53/2023 Złożenie przez spółkę Signal Alpha R1 Holdco S.à r.l. zgłoszeń zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu przez Signal Alpha R1 Holdco S.à r.l., odpowiednio, wspólnej lub wyłącznej kontroli nad Brussels & Regional NV

Powzięcie przez Ghelamco Invest sp. z o.o. informacji o złożeniu przez spółkę Signal Alpha R1 Holdco S.à r.l. zgłoszeń zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu przez Signal Alpha R1 Holdco S.à r.l., odpowiednio, wspólnej lub wyłącznej kontroli nad Brussels & Regional NV

20-12-2023

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 20 grudnia 2023 r. powziął informację o złożeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK”) przez spółkę Signal Alpha R1 Holdco S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga („Signal”):

  1. w dniu 15 grudnia 2023 r. – zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu przez Signal wspólnej kontroli nad spółką Brussels & Regional NV, z siedzibą w Ieper, Belgia („Spółka”), („Zgłoszenie 1”); oraz
  2. w dniu 15 grudnia 2023 r. – zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu przez Signal wyłącznej kontroli nad Spółką („Zgłoszenie 2”, a wraz ze Zgłoszeniem 1, „Zgłoszenia”).

Na dzień niniejszego raportu bieżącego 100% udziałów w Spółce należy do Granbero Holdings Limited, będącej jedynym wspólnikiem Emitenta oraz podmiotem, który udzielił poręczeń dotyczących obligacji emitowanych przez Emitenta w ramach poszczególnych programów emisji obligacji ustanowionych przez Emitenta.

Zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej UOKiK pod adresami:

https://uokik.gov.pl/koncentracje.php?news_id=20175 oraz

https://uokik.gov.pl/koncentracje.php?news_id=20174.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top