Investor relations

Raport nr 38/2023 w związku ze złożeniem przez inwestorów zapisów na łączną liczbę obligacji serii PPZ1 przekraczającą maksymalną liczbę oferowanych obligacji serii PPZ1

Informacja o złożeniu przez inwestorów zapisów na łączną liczbę obligacji serii PPZ1 przekraczającą maksymalną liczbę oferowanych obligacji serii PPZ1, skróceniu okresu przyjmowania zapisów na obligacje serii PPZ1, zmianie przewidywanego terminu przydziału oraz zmianie przewidywanego terminu podania wyników oferty do publicznej wiadomości

25-10-2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego 37/2023 z dnia 20 października 2023 r., Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 24 października 2023 r. łączna liczba obligacji serii PPZ1 („Obligacje”), na które inwestorzy złożyli zapisy w ramach oferty publicznej Obligacji prowadzonej na podstawie prospektu podstawowego Emitenta, który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 września 2023 r., oraz suplementu nr 1 do Prospektu zatwierdzonego przez KNF w dniu 18 października 2023 r., przekroczyła liczbę oferowanych Obligacji, tj. 750.000 Obligacji.

W związku z powyższym, zgodnie z Warunkami Ostatecznymi Obligacji Serii PPZ1 z dnia 20 października 2023 r. („Warunki Ostateczne Obligacji”), zapisy na Obligacje będą przyjmowane do końca dnia roboczego następującego bezpośrednio po czwartym dniu przyjmowania zapisów na Obligacje, tj. do końca dnia 27 października 2023 r., zaś zapisy inwestorów będą podlegać proporcjonalnej redukcji na zasadach opisanych w Warunkach Ostatecznych Obligacji. Po dniu 27 października 2023 r. zapisy na Obligacje nie będą przyjmowane.

W konsekwencji przesunięcia terminu zakończenia przyjmowania zapisów, przewidywany termin przydziału Obligacji oraz przewidywany termin podania wyników oferty do publicznej wiadomości, określone w Warunkach Ostatecznych Obligacji zostały przesunięte na dzień 30 października 2023 roku.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top