Investor relations

Raport nr 35/2023 w związku z zatwierdzeniem suplementu nr 1 do prospektu podstawowego

Zatwierdzenie suplementu nr 1 do prospektu podstawowego

19-10-2023

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że powziął informację o zatwierdzeniu w dniu 18 października 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) suplementu nr 1 („Suplement”) do prospektu podstawowego Emitenta zatwierdzonego przez KNF w dniu 25 września 2023 r.

Suplement zostanie opublikowany niezwłocznie w formie elektronicznej i umieszczony na stronie internetowej Emitenta w zakładce „RELACJE INWESTORSKIE”.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Top