Investor relations

Raport nr 30-2022 Informacja o ustanowieniu XI programu emisji obligacji

23-12-2022

W nawiązaniu do raportu nr 29-2022 opublikowanego w dniu 28 października 2022 r., Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje o ustanowieniu przez Emitenta XI programu emisji obligacji („Program”) zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze („Wspólnik”) (lub inny podmiot z grupy kapitałowej Emitenta z siedzibą w kraju, w którym uznawany i wykonywany jest Europejski Nakaz Zapłaty, na rzecz którego zostaną skutecznie przeniesione aktywa Wspólnika), w ramach którego spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i niewykupionych obligacji w wysokości 150.000.000 EUR (sto pięćdziesiąt milionów euro) w danym czasie.

Emitent informuje, że w dniu 22 grudnia 2022 r. została podpisana umowa programowa pomiędzy Emitentem, Wspólnikiem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & wspólnicy sp.k. jako współorganizatorami programu („Umowa Programowa”). Zgodnie z Umową Programową obligacje mogą być emitowane w ramach Programu przez okres 3 (trzech) lat od dnia zawarcia Umowy Programowej.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top