Investor relations

Raport nr 3-2022 Nabycie własnych obligacji celem ich umorzenia

11-01-2022

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 11 stycznia 2022 r. Spółka nabyła w celu umorzenia następujące obligacje własne („Obligacje”) notowane na ASO BondSpot oraz na ASO GPW:

  1. 57.480 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt) obligacji serii PG, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00339, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 16 marca 2017 r.;
  2. 12.169 (słownie: dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć) obligacji serii PK, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00370, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 lutego 2019 r.; oraz
  3. 34.068 (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) obligacji serii PL, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00396, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 28 marca 2019 r.

Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 103.717.000 PLN (słownie: sto trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy złotych). Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Spółkę w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: §20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top