Investor relations

Raport nr 19-2022 Decyzja o wcześniejszym wykupie obligacji serii PO, PR, PP oraz PQ na żądanie emitenta

18-05-2022

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje o podjęciu w dniu
18 maja 2022 r. decyzji o wcześniejszym wykupie na własne żądanie:

  1. 72.771 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) obligacji serii PO oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00420 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2019 r.;
  2. 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) obligacji serii PP, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00438, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 grudnia 2019 r.;
  3. 1.600 (słownie: tysiąc sześćset) obligacji serii PR, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00446, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 3 stycznia 2020 r.;
  4. 14.889 (słownie: czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) obligacji serii PQ, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00453, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 10 stycznia 2020 r.

Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta oraz wypłata świadczeń na rzecz uprawnionych w związku z przedterminowym wykupem zostanie dokonana na zasadach określonych w warunkach emisji wykupywanych obligacji.

Dniem Ustalenia Prawa do wypłaty świadczeń z tytułu wykupywanych obligacji będzie 10 czerwca 2022 r.

Wcześniejszy wykup nastąpi 20 czerwca 2022 r. (Dzień Wcześniejszego Wykupu).

Emitent zamierza złożyć wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie obrotu obligacji serii PO, PR, PP oraz PQ na okres niezbędny do dokonania wcześniejszego wykupu obligacji.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Top