Investor relations

Raport nr 43-2021 Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii PW3

17-12-2021

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2021 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie emisji do 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) obligacji serii PW3, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 135.000.000 PLN (sto trzydzieści pięć milionów złotych) („Obligacje”), emitowanych w ramach X programu emisji obligacji („Program”), zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited, w ramach stosownego wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Spółka informowała o ustanowieniu Programu w raporcie bieżącym nr 25/2021 z dnia 11 czerwca 2021 r.

Obligacje zostaną zasymilowane z emitowanymi przez Emitenta obligacjami serii PW2 (ISIN: PLGHLMC00545).

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top