Investor relations

Raport nr 3-2021 Informacja o ustanowieniu IX programu emisji obligacji

02-02-2021

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje o podjęciu uchwały w sprawie ustanowienia przez Emitenta IX programu emisji obligacji („Program”) zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez Granbero Holdings Limited z siedzibą na Cyprze („Wspólnik”) (lub inny podmiot z grupy kapitałowej Emitenta z siedzibą w kraju, w którym uznawany i wykonywany jest Europejski Nakaz Zapłaty, na rzecz którego zostaną skutecznie przeniesione aktywa Wspólnika o wartości stanowiącej co najmniej 90% łącznej wartości aktywów Wspólnika), w ramach którego spółka będzie mogła dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do maksymalnej łącznej wartości nominalnej wyemitowanych w ramach Programu i niewykupionych obligacji w wysokości 400.000.000 PLN (czterysta milionów złotych) w danym czasie. Jednocześnie Emitent informuje o podjęciu przez Wspólnika oraz Radę Nadzorczą Emitenta uchwał w sprawie ustanowienia Programu i wyrażenia zgody na zaciąganie przez Emitenta zobowiązań z tytułu obligacji oraz związanych z ustanowieniem Programu.

Ponadto, Emitent informuje, że w dniu 02 lutego 2021 r. została podpisana umowa programowa pomiędzy Emitentem, Wspólnikiem, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., mBank S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A., Trigon Dom Maklerski S.A., Trigon Investment Banking spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & wspólnicy sp.k. jako współorganizatorami programu („Umowa Programowa”), w związku z czym doszło do ustanowienia Programu. Zgodnie z Umową Programową obligacje mogą być emitowane w ramach Programu przez okres 3 (trzech) lat od dnia zawarcia Umowy Programowej.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top