Investor relations

Raport nr 29-2021 Informacja o zawarciu istotnej umowy

01-07-2021

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. spółka Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the HUB S.K.A. z siedzibą w Warszawie („Kredytobiorca”), należąca do grupy kapitałowej, do której należy Emitent, zawarła z Aareal Bank AG z siedzibą w Wiesbaden („Kredytodawca”) umowę kredytową dotyczącą, m.in. refinansowania istniejącego zadłużenia finansowego Kredytobiorcy związanego z kosztami budowy kompleksu biurowo – usługowego pod nazwą The Warsaw Hub („Umowa Kredytowa”). O zawarciu wcześniejszej umowy kredytowej na finansowanie kosztów budowy kompleksu The Warsaw Hub Emitent informował w raporcie bieżącym nr 22/2017.

Zgodnie z Umową Kredytową Kredytobiorcy zostanie udzielony kredyt terminowy w kwocie równej najniższej z poniższych:

 1. 312.500.000 EUR; oraz
 2. 62,5% wartości rynkowej nieruchomości, na których zlokalizowany jest kompleks The Warsaw Hub (bez uwzględnienia wartości rynkowej części nieruchomośi przeznaczonej do wydzielenia, na której zlokalizowany jest Budynek A kompleksu),

z terminem ostatecznej spłaty przypadającym na dzień 1 lipca 2026 roku.

Na podstawie Umowy Kredytowej, Kredytobiorca przeznaczy środki z udzielonego kredytu na:

     1. spłatę istniejącego zadłużenia Kredytobiorcy związanego z budową ww. kompleksu;
     2. zapłatę kosztów prac wykończeniowych oraz innych kosztów związanych z wybranymi umowami najmu dotyczącymi ww. nieruchomości;
     3. ustanowienie kwoty rezerwy obsługi długu;
     4. ustanowienie depozytu dla potrzeb pokrywania wydatków kapitałowych;
     5. zapłatę prowizji aranżacyjnej;
     6. spłatę pożyczek wobec wierzycieli wewnątrzgrupowych do wysokości wskazanej w zestawieniu przepływów pieniężnych; oraz
     7. ogólne cele związane z działalnością Kredytobiorcy.

Wierzytelności Kredytodawcy wynikające z Umowy Kredytowej będą zabezpieczane poprzez:

 1. złożenie oświadczenia o ustanowieniu hipoteki przez Kredytobiorcę;
 2. zawarcie umów zastawu na akcjach w Kredytobiorcy oraz spółce Ghelamco PL 17 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel S.K.A.;
 3. zawarcie umów zastawu na udziałach w komplementariuszu Kredytobiorcy oraz komplementariuszu spółki Ghelamco PL 17 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hotel S.K.A.;
 4. zawarcie umowy zastawu na rachunkach bankowych Kredytobiorcy;
 5. zawarcie umowy zastawu na aktywach (przedsiębiorstwie lub jego części) Kredytobiorcy;
 6. udzielenie wymaganych pełnomocnictw, w tym pełnomocnictw do rachunków bankowych Kredytobiorcy oraz zawarcie umowy/instrukcji blokady rachunków bankowych Kredytobiorcy;
 7. zawarcie umowy/umów przelewu wierzytelności na zabezpieczenie;
 8. złożenie oświadczeń o poddaniu się egzekucji przez Kredytobiorcę oraz wybrane podmioty powiązane Kredytobiorcy;
 9. zawarcie umowy podporządkowania (wraz z przelewem wierzytelności podporządkowanych);
 10. zawarcie umowy o zachowaniu należytej staranności (duty of care agreement);
 11. zawarcie pism w sprawie wsparcia (comfort letter);
 12. zawarcie umowy gwarancji;
 13. zawarcie umowy dotyczącej niezakłócania wzajemnej działalności (non-disturbance agreement).

Oprocentowanie kredytu oparte zostało na marży oraz aktualnej stopie EURIBOR.

W Umowie Kredytowej brak jest zastrzeżenia warunku, niemniej Umowa Kredytowa przewiduje określone warunki zawieszające do ciągnienia kredytu, w tym podpisanie określonych dokumentów zabezpieczeń.

Umowa Kredytowa została zawarta na warunkach rynkowych i zawiera standardowe w tego typu transakcjach postanowienia, w tym standardowe oświadczenia i zapewnienia Kredytobiorcy, zapisy dotyczące przypadków żądania wcześniejszej spłaty kredytu oraz postanowienia dotyczące odpowiedzialności stron.

Zawarcie Umowy Kredytowej nie wpłynie, w ocenie Emitenta, w sposób istotny na jego sytuację finansową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top