Investor relations

Raport nr 21-2021 Informacja o nabyciu własnych obligacji celem ich umorzenia

20-05-2021

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 maja 2021 r. Emitent nabył w celu umorzenia następujące obligacje własne („Obligacje”) notowane na ASO BondSpot oraz na ASO GPW:

 1. 36.500 (słownie: trzydzieści sześć tysięcy pięćset) obligacji własnych serii PF, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00313, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 grudnia 2016 r.;
 2. 500 (słownie: pięćset) obligacji własnych serii PL, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00396, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 marca 2019 r.;
 3. 4.600 (słownie: cztery tysiące sześćset) obligacji własnych serii PK, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00370, wyemitowanych przez Emitenta w dniu
  26 lutego 2019 r.; oraz
 4. 1.300 (słownie: tysiąc trzysta) obligacji własnych serii PN, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00412, wyemitowanych przez Emitenta w dniu
  5 sierpnia 2019 r.
  Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 42.900.000 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych).
  Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2020.1208 t.j. z dnia 2020.07.07) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Emitenta.

Raport sporządzono na podstawie: §20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top