Investor relations

Raport nr 14-2021 Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Gwaranta za rok 2020

31-03-2021

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z raportem audytora z przeglądu, jedynego wspólnika Emitenta, Gwaranta emisji, spółki Granbero Holdings Limited za rok 2020, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Sprawozdanie przekazywane jest w języku angielskim. Tłumaczenie na język polski zostanie opublikowane niezwłocznie.


Załącznik:
1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Granbero Holdings Limited na
dzień 31.12.2020 wraz z raportem z przeglądu audytora.

Raport sporządzono na podstawie: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top