Investor relations

Raport nr 34-2021 Dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji serii PPM i PPN

Raport 34/2021 Dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji serii PPM i PPN

29-09-2021 r.

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) w nawiązaniu do treści Raportu Bieżącego z dnia 2 września 2021 nr 33/2021 informuje, że w dniu 29 września 2021 r. Emitent dokonał wcześniejszego wykupu:

  1. 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii PPM oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00321, o wartości nominalnej 100 zł za obligację, o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych) oraz
  2. 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) obligacji serii PPN, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00388, o wartości nominalnej 100 zł za obligację, o łącznej wartości nominalnej 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych).

Wcześniejszy wykup oraz wypłata świadczeń na rzecz uprawnionych w związku z przedterminowym wykupem został dokonany na zasadach określonych w podstawowych warunkach emisji wykupowanych obligacji.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top