Privacy statement

Privacy statement

Algemeen


Ghelamco Group, een commanditaire vennootschap op aandelen, met maatschappelijke zetel te Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0879.623.417 ("Ghelamco", "wij", "ons/onze"), hecht veel belang aan uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring ("Privacyverklaring").
Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens op deze website en op contacten en contracten die wij hebben met u of uw onderneming als klant, leverancier of anderszins.
Ghelamco neemt de verantwoordelijkheid als verwerkingsverantwoordelijke niet licht op. Ghelamco gaat dan ook op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, zoals o.a. de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel "GDPR" genoemd).


Welke persoonsgegevens verwerkt Ghelamco?

Ghelamco verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Identificatie- en contactgegevens (bv. naam, geboortedatum, adres, (mobiel) telefoonnummer, emailadres);
  • Financiële gegevens (onder meer voor het nagaan van solvabiliteit);
  • Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies overeenkomstig onze cookieverklaring [link].


3. Waarom verwerkt Ghelamco deze persoonsgegevens?


De persoonsgegevens worden verwerkt om het beheer van klanten en contracten, en Ghelamco's geschillenbeheer te kunnen bewerkstelligen.

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst indien wij de relevante overeenkomst rechtstreeks met u hebben afgesloten.

Indien wij de relevante overeenkomst niet rechtstreeks met u, maar met uw onderneming hebben afgesloten, zijn de hiermee verbonden verwerkingen gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om die overeenkomst met uw onderneming te kunnen uitvoeren.

Wij verwerken uw gegevens om ons geschillenbeheer te kunnen vrijwaren. Deze verwerkingen zijn gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om ons te kunnen verdedigen en bewijs te kunnen voorleggen in potentieel toekomstige geschillen.

Wanneer u op onze website uw contactgegevens invult op het webformulier, om bijvoorbeeld meer informatie te verkrijgen over één van onze projecten, stemt u ermee in dat wij deze gegevens gebruiken om u te contacteren.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook aanwenden voor direct marketing (versturen nieuwsbrieven). Indien u geen bestaande klant bent (verwerking op basis van de zogenaamde “soft opt-in”, waartegen u steeds bezwaar kan aantekenen), vragen wij daarvoor steeds om uw toestemming.

Met wie deelt Ghelamco deze persoonsgegevens?


Waar relevant in het kader van de relatie met u (bv. voor het leveren door Ghelamco Invest van bepaalde diensten), kan Ghelamco ook uw persoonsgegevens met Ghelamco Invest delen. De verwerking door Ghelamco Invest wordt dan conform de Ghelamco Invest privacyverklaring uitgevoerd.
Ghelamco kan voor het verwerken van persoonsgegevens beroep doen op andere dienstverleners, die in dat geval zullen optreden als verwerker (bijvoorbeeld, in het kader van CRM: SalesForce, Mailchimp,…). Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Ghelamco verwerken. Ghelamco zal hiervoor met hen een verwerkersovereenkomst afsluiten, waarin zij worden verplicht om o.a. alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit deze Privacyverklaring na te leven.
Ghelamco kan uw persoonsgegevens ook delen met interne of externe makelaars, maar zal dit enkel doen voor zover noodzakelijk om de door u gevraagde informatie te kunnen verschaffen over de specifieke projecten waarover u ons per webformulier heeft gecontacteerd.
Ghelamco kan persoonsgegevens delen met de bevoegde publieke autoriteiten en de politie wanneer dit noodzakelijk is om o.a. de beveiliging en de veiligheid van u en van derden te garanderen of wanneer Ghelamco verplicht is dit te doen overeenkomstig een wettelijke bepaling of administratieve of gerechtelijke beslissing.
Uw persoonsgegevens worden in principe enkel binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Indien deze alsnog buiten de Europese Economische ruimte worden verwerkt, worden gepaste maatregelen genomen om een adequate bescherming te verzekeren (o.a. door Modelcontractbepalingen te voorzien met de ontvangers). Voor meer informatie kan u steeds contact met ons opnemen via info@ghelamco.be.


Hoe lang bewaart Ghelamco deze persoonsgegevens?


Ghelamco bewaart uw persoonsgegevens enkel voor zolang dit nodig is voor de beschreven doeleinden onder punt 3 van deze Privacyverklaring. Op die manier voorkomen wij ook dat irrelevante informatie wordt bewaard. Aangezien de contractuele aansprakelijkheidsvordering pas verjaart na 10 jaar, zullen wij voor deze duur bepaalde gegevens - enkel voor dit doeleinde - archiveren. Zoals u hieronder ziet, kan u ons steeds verzoeken om bepaalde gegevens te verwijderen. Ghelamco zal hier steeds gevolg aan geven indien de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn.
6. Wat zijn uw rechten t.a.v. deze persoonsgegevens?
U heeft steeds het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Wij zullen daartoe ook in elke e-mail de mogelijkheid voorzien zich uit te schrijven.
U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die Ghelamco over u heeft (en hiervan een kopie te ontvangen).
U heeft het recht op correctie van de persoonsgegevens die Ghelamco over u heeft als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen indien ze onvolledig zijn.
U heeft het recht om gemotiveerd bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens waar deze gebaseerd is op een "gerechtvaardigd belang" van Ghelamco (of van een derde), zoals hierboven gespecificeerd. Ghelamco zal in dit geval de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij Ghelamco dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van u of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
U heeft in principe het recht om de persoonsgegevens die u aan Ghelamco had verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
U heeft in principe het recht om Ghelamco te verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen. U heeft daarnaast ook het recht om enkel te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt (bijvoorbeeld: het ontoegankelijk maken van persoonsgegevens).
Op alle voormelde rechten, bestaan er uitzonderingen. Zo kunnen alle verzoeken geweigerd worden indien zij kennelijk ongegrond of buitensporig zijn. Bepaalde rechten kennen bijkomende uitzonderingen: zo is bijvoorbeeld het recht op wissing (verwijdering) niet van toepassing wanneer de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
Om uw rechten uit te oefenen, en voor verdere vragen, kan u contact opnemen met Ghelamco door een brief te sturen naar; Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper of een e-mail naar; info@ghelamco.be, samen met een bewijs van uw identiteit.


Wat in geval van wijzigingen aan deze Privacyverklaring?


Ghelamco behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 20/01/2021


Waar kan u terecht in geval van vragen of klachten?


Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Als u vragen of klachten heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Ghelamco door een brief te sturen naar; Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper of een e-mail naar: info@ghelamco.be. U kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit via contact@apd-gba.be.

Top