Disclaimer

Disclaimer

1. Algemeen


Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw gebruik van de website Ghelamco.com. Alvorens, op eender welke wijze, gebruik te maken van deze Website, wordt u vriendelijk verzocht deze Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookieverklaring aandachtig te lezen.

Door uw bezoek aan deze Website, of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de Gebruiksvoorwaarden. Indien u bij het lezen van de Gebruiksvoorwaarden niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van deze Website.

De Website wordt uitgebaat door Ghelamco Group, een commanditaire vennootschap op aandelen, met maatschappelijke zetel te Zwaanhofweg 10, 8900 Ieper, en ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0879.623.417, ingeschreven onder RPR Gent ("Ghelamco").

2. Gebruik van de Website
Het gebruik van de Website is gratis.

U mag de inhoud op de Website slechts gebruiken voor zover dat strikt noodzakelijk is binnen het kader van de door Ghelamco voorziene doeleinden. Volgende vormen van gebruik van de Website zijn - onder andere - verboden:

  • Het gebruik voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen;
  • Het weergeven van de op de Website verschafte informatie op een andere wijze dan dat deze door Ghelamco aan u beschikbaar wordt gesteld. U mag de informatie niet bewerken, meedelen aan het publiek of op enige manier exploiteren, noch anderen daarbij helpen als tussenpersoon of anderszins, behoudens wanneer hiertoe schriftelijke goedkeuring werd bekomen vanwege Ghelamco;
  • U bent niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ghelamco materiaal van de Website te "spiegelen" op een andere server of website. Het gebruik van de inhoud op enige andere website of in een computernetwerkomgeving met welk oogmerk dan ook, is verboden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Ghelamco;
  • Het gebruik van software of enig geautomatiseerd systeem om informatie van de Website te verkrijgen ("screen scraping") is verboden. Ghelamco behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te nemen die zij nodig acht in geval van overtreding van dit verbod;
  • De Website zo gebruiken dat deze wordt aangetast of beschadigd, bijvoorbeeld door het uploaden/opladen van computervirussen of andere schadelijke bestanden of door het omzeilen van technische beschermings- en beveiligingsmaatregelen die o.a. de integriteit en de vertrouwelijkheid van de op de Website aangeboden gegevens moeten beschermen;
  • U mag geen koppelingen naar de Website maken en/of exploiteren op een wijze die verwarring sticht of onterecht suggereert dat er een band bestaat tussen de Website en de Website of locatie die naar de Website doorverwijst (via een hyperlink of anderszins) tenzij mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Ghelamco.
  • Sommige diensten op de Website staan u toe of verplichten u een “account” aan te maken voor deelname of de toegang tot extra diensten (of anderszins contactgegevens in te vullen). U stemt ermee in om bij het registratieproces waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie op te geven. U verklaart dat u zich niet zult uitgeven voor een andere persoon, groep of entiteit, of een verkeerde voorstelling van zaken zult geven met betrekking tot uw identiteit of uw relatie tot een andere persoon, groep of entiteit, en geen gebruikersnaam van iemand anders zult gebruiken noch diens wachtwoord, noch andere accountgegevens, noch de naam van een andere persoon, diens afbeelding en dat u evenmin misbruik zult maken van enige gelijkenis met een andere persoon.

U gaat ermee akkoord Ghelamco integraal schadeloos te stellen voor en te vrijwaren voor eventuele vorderingen van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke (buiten)gerechtelijke en administratieve kosten, die voortvloeien uit of in verband staan met het schenden van deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Afwijzing garanties en beperking aansprakelijkheid


De Website wordt u aangeboden in de staat dat deze zich bevindt ("as is"). Ghelamco garandeert niet dat de Website te allen tijde beschikbaar zal zijn en garandeert niet dat de Website te allen tijde zal werken naar behoren, conform uw verwachtingen of zonder fouten. Indien een probleem optreedt, kan u dit melden via de hierboven verschafte contactgegevens. Ghelamco garandeert echter niet dat alle gemelde fouten zullen worden opgelost.

De door Ghelamco aangeboden informatie is louter informatief en heeft geen juridische rechtskracht. Hoewel Ghelamco streeft naar een adequate en correcte dienstverlening kan Ghelamco geen garanties geven wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft van de gegeneerde gegevens. Indien u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stelt Ghelamco het op prijs dat u dit laat weten via info@ghelamco.be.

Behoudens in geval van opzet of bedrog van Ghelamco, kan Ghelamco dan ook op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige en/of foutieve informatie die via de Website verkregen werd. Zo is Ghelamco ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch voor fouten of vergissingen; en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data door middel van deze Website, en dit zelfs indien Ghelamco gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Ghelamco maakt verwijzingen naar andere websites die interessant zouden kunnen zijn voor de gebruiker, deze linken zijn puur informatief en Ghelamco is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Ghelamco kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in deze toepassing en verwante informatiediensten. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. Ghelamco onderneemt al het mogelijke om de Website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven. Schade aan uw computer of bijhorende software door het gebruik van de Website kan niet op Ghelamco verhaald worden.

Intellectuele eigendom


Ghelamco behoudt alle intellectuele eigendomsrechten in en op de Website. Elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de Website of een deel daarvan, met inbegrip van - doch niet beperkt tot - de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, afbeeldingen, op welke wijze dan ook, is verboden behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Ghelamco.

Wijzigingen


Ghelamco heeft te allen tijde het recht om de Website geheel of gedeeltelijk of de functionaliteiten van de Website aan te passen of om functionaliteiten toe te voegen of te verwijderen. Het gebruik van de Website na dergelijke aanpassing, toevoeging of verwijdering zal steeds onderhevig zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Ghelamco behoudt zich steeds het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De laatste versie is steeds beschikbaar op de Website. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen.

Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 20/01/2021


6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken


Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

In geval van een geschil zijn, voor zover wettelijk toegestaan, enkel de rechtbanken te Gent bevoegd.

7. Contact


U kan ons steeds contacteren via de informatie beschikbaar onder “Contact us

Top