Investor relations

Raport nr 47-2023 Informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii PPZ1B

Raport nr 47-2023 Informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii PPZ1B

09-11-2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii PPZ1B („Obligacje”), Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2023 r. Emitent dokonał przydziału 500.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 PLN.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 17 listopada 2023 r.

Data wykupu: 23 października 2027 r.

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M, marża 5%.

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 6-8 listopada 2023 r.

Data przydziału papierów wartościowych: 9 listopada 2023 r.

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 500.000

Średnia stopa redukcji: 55%

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.119.006

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 500.000

Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): Cena emisyjna jednej Obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisów:

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna jednej Obligacji w PLN

6 listopada 2023 r.

97,90

7 listopada 2023 r.

97,92

8 listopada 2023 r.

97,95

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 949.

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 945.

Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie dotyczy. W związku z ofertą Obligacji nie zawierano umów o subemisję.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 48.957.474,95 PLN

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat kosztów emisji i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Obligacji.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację: Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Obligację po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Obligacji.

Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Cena emisyjna Obligacji była opłacana gotówką.

Raport sporządzono na podstawie: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top