Investor relations

Raport nr 51/2023 Informacja o zawarciu istotnej umowy

19-12-2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. oraz raportu bieżącego nr 39/2023 z dnia 25 października 2023 r. Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 18 grudnia 2023 r. przyrzeczonej umowy sprzedaży („Umowa”) pomiędzy:

  1. Corum XL (Société Civile de Placement Immobilier à capital variable) z siedzibą w Paryżu („Nabywca”), a
  2. Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the Hub spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”), spółką zależną od Granbero Holdings Limited (spółki z siedzibą na Cyprze, która udzieliła poręczeń zabezpieczających obligacje emitowane przez Emitenta),

której przedmiotem jest sprzedaż:

  1. udziału wynoszącego 17.592/136.292 (ok. 12,91%) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego 2, Rondzie Daszyńskiego 2A, Rondzie Daszyńskiego 2B oraz Rondzie Daszyńskiego 2C, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 14/2 oraz 52/5, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00405693/8,
  2. udziału wynoszącego 17.592/136.292 (ok. 12,91%) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego 2, Rondzie Daszyńskiego 2A, Rondzie Daszyńskiego 2B oraz Rondzie Daszyńskiego 2C, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 13/6 oraz 13/7, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00206533/4,
  3. udziału wynoszącego 17.592/136.292 (ok. 12,91%) w prawie własności posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, i stanowiących odrębne nieruchomości: (i) dwóch budynków handlowo-biurowych (położonych pod adresami Rondo Daszyńskiego 2B oraz Rondo Daszyńskiego 2C), przy czym prawo do wyłącznego korzystania z tych budynków przysługuje Google Poland sp. z o.o. na podstawie umów zawartych 10 marca 2022 r. (raport bieżący nr 8/2022 z dnia 7 marca 2022 r.), (ii) budynku hotelowo-handlowego (położonego pod adresem Rondo Daszyńskiego 2 oraz Rondo Daszyńskiego 2 A), przy czym Nabywca nabędzie wraz z wyżej wymienionym udziałem przysługujące Sprzedającemu prawo do wyłącznego korzystania, na podstawie osobnej umowy quoad usum (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków) z oznaczonej części tego budynku o funkcji hotelowej, (iii) innych budowli i (iv) urządzeń budowlanych, oraz
  4. innych składników majątkowych związanych z przedmiotem transakcji (np. przeniesienie praw i obowiązków z umowy najmu zawartej z Credit Agricole Bank Polska S.A. dotyczącej pomieszczeń handlowych w wyżej opisanym budynku hotelowo-handlowym, umowy o zarządzanie nieruchomością dotyczącą zarządzania określonymi powierzchniami w ww. budynku hotelowo-handlowym zawartej z Cushman&Wakefield Polska Trading sp. z o.o., majątkowych praw autorskich związanych z budynkami itp.).

Umowa została zawarta na warunkach rynkowych i zawiera postanowienia zgodne z postanowieniami umowy przedwstępnej, ze zmianami, o której Emitent informował w raportach bieżących nr 23/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. i nr 39/2023 z dnia 25 października 2023 r.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Top