Investor relations

Raport nr 20-2022 Dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji serii PO, PR, PP oraz PQ na żądanie Emitenta

21-06-2022

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 20 czerwca 2022 r. Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji, dokonał przedterminowego całościowego wykupu:

  1. 72.771 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden) obligacji serii PO oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00420, o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 72.771.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 19 grudnia 2019 r. (wcześniejszy częściowy wykup 12.229 obligacji miał miejsce w dniu 16 marca 2022 o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2022);
  2. 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) obligacji serii PP, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00438 o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 35.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 grudnia 2019 r.;
  3. 1.600 (słownie: tysiąc sześćset) obligacji serii PR, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00446, o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.600.000,00 zł (słownie: milion sześćset tysięcy złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 3 stycznia 2020 r. (wcześniejszy częściowy wykup 28.400 obligacji miał miejsce w dniu 16 marca 2022 o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2022);
  4. 14.889 (słownie: czternaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) obligacji serii PQ, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00453, o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 14.889.000,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 10 stycznia 2020.

Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 124.260.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Realizacja transakcji nabycia obligacji przez Emitenta w celu ich umorzenia, ma na celu zmniejszenie poziomu jego zobowiązań.

O zamiarze wcześniejszego nabycia wyżej wymienionych obligacji w celu ich umorzenia Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2022 z dnia 18 maja 2022 r.

Raport sporządzono na podstawie: §20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top