Investor relations

Raport nr 10-2021 Nabycie własnych obligacji celem ich umorzenia

19-03-2021

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 19 marca 2021 r. Spółka nabyła w celu umorzenia, następujące obligacje własne („Obligacje”) notowane na ASO BondSpot oraz na ASO GPW:

  1. 9.763 (słownie: dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy) obligacje serii PL, zdematerializowane i oznaczone kodem ISIN: PLGHLMC00396, wyemitowane przez Spółkę w dniu 28 marca 2019 r.;
  2. 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) obligacji serii PK, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00370, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 26 lutego 2019 r.;
  3. 10.750 (słownie: dziesięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) obligacji serii PG, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00339, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 16 marca 2017 r.

Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 30.513.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset trzynaście tysięcy złotych).

Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2020.1208 t.j. z dnia 2020.07.07) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Spółkę w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: §20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top