Investor relations

Raport roczny R 2021 Ghelamco Invest za rok obrotowy zakończony 31.12.2021

23-03-2022

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), niniejszym w załączeniu przekazuje raport roczny Emitenta za rok 2021 wraz z załącznikami.

Załączniki:

  1. Sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2021;
  2. Sprawozdanie z działalności spółki Emitenta za rok 2021;
  3. Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2021;
  4. Ocena Rady Nadzorczej – sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2021 oraz sprawozdanie z działalności spółki Emitenta za rok 2021;
  5. Oświadczenie Rady Nadzorczej – wybór firmy audytorskiej;
  6. Oświadczenie Rady Nadzorczej – funkcjonowanie Komitetu Audytu;
  7. Raport roczny za 2021 rok.

Raport sporządzono na podstawie: § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.0.757).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top