Investor relations

Raport nr 4/2024 Terminy przekazania raportów półrocznych oraz raportów rocznych w roku 2024

31-01-2024

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Ghelamco Invest”) niniejszym informuje o terminach przekazania raportów półrocznych oraz raportów rocznych w roku 2024:

  1. raport roczny Ghelamco Invest wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku – termin przekazania raportu: 29 marca 2024 r. (piątek);
  2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Granbero Holdings Limited, do której należy Ghelamco Invest za rok kończący się w dniu 31 grudnia 2023 roku – termin przekazania raportu: 29 marca 2024 r. (piątek);
  1. raport półroczny Ghelamco Invest wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za okres sześciu miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku – termin przekazania raportu: 30 września 2024 roku (poniedziałek);
  2. skonsolidowane skrócone sprawozdanie grupy kapitałowej Granbero Holdings Limited, do której należy Ghelamco Invest za okres sześciu miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2024 roku - termin przekazania raportu: 30 września 2024 roku (poniedziałek).

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623) oraz §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top