Investor relations

Raport nr 3/2024 Informacja o przydziale oraz podsumowanie emisji obligacji serii PPZ2

26-01-2024

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie podjęcia decyzji w sprawie emisji obligacji serii PPZ2 („Obligacje”), Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 26 stycznia 2024 r. Emitent dokonał przydziału 1.250.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej 125.000.000 PLN.

Podsumowanie informacji o Obligacjach:

Planowana data emisji: 12 lutego 2024 r.

Data wykupu: 15 stycznia 2028 r.

Oprocentowanie: zmienne, WIBOR6M, marża 5%.

Podsumowanie informacji o ofercie:

Okres subskrypcji: 15-25 stycznia 2024 r.

Data przydziału papierów wartościowych: 26 stycznia 2024 r.

Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 1.250.000

Średnia stopa redukcji: 66%

Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 3.666.844

Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.250.000

Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): Cena emisyjna jednej Obligacji uzależniona była od terminu złożenia zapisów:

Dzień złożenia zapisu

Cena emisyjna jednej Obligacji w PLN

15 stycznia 2024 r.

98,50

16 stycznia 2024 r.

98,53

17 stycznia 2024 r.

98,56

18 stycznia 2024 r.

98,59

19 stycznia 2024 r.

98,62

20 stycznia 2024 r.

98,65

21 stycznia 2024 r.

98,68

22 stycznia 2024 r.

98,70

23 stycznia 2024 r.

98,73

24 stycznia 2024 r.

98,76

25 stycznia 2024 r.

98,79

Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 1.612

Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1.604

Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Nie dotyczy. W związku z ofertą Obligacji nie zawierano umów o subemisję.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 123.247.932,09 PLN.

Łączne koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji Obligacji: Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat kosztów emisji i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Obligacji.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Obligację: Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jedną Obligację po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty Obligacji.

Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Cena emisyjna Obligacji była opłacana gotówką.

Raport sporządzono na podstawie: §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top