Investor relations

Raport nr 2/2024 w związku z wykupem obligacji serii PPP1, PPP2, PPP3, PPP4, PPR i PPS

Wykup obligacji serii PPP1, PPP2, PPP3, PPP4, PPR i PPS

15-01-2024

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2024 r. Emitent, zgodnie z warunkami emisji wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii PPP1, PPP2, PPP3, PPP4, PPR i PPS (łącznie „Obligacje”), dokonał w terminie wykupu:

  1. 1.765.911 (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset jedenaście) sztuk obligacji serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00479, o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 176.591.100 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych), wyemitowanych przez Emitenta w dniach 16 lipca 2020 r. (serie PPP1 i PPP2) i 12 sierpnia 2020 r. (serie PPP3 i PPP4);
  2. 195.146 (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) sztuk obligacji serii PPR, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00487, o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 19.514.600 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset czternaście tysięcy sześćset złotych), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 31 lipca 2020 r.; oraz
  3. 518.931 (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) sztuk obligacji serii PPS, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00495, o wartości nominalnej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 51.893.100 PLN (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych), wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 września 2020 r.

Początkowa łączna liczba wyemitowanych obligacji serii PPP1 i PPP2 wynosiła 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 110.000.000 PLN (słownie: sto dziesięć milionów złotych), o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 16/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r., 17/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. oraz 21/2020 z dnia 16 lipca 2020 r. Początkowa liczba wyemitowanych obligacji serii PPP3 i PPP4 wynosiła 950.000 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 95.000.000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych), o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 18/2020 z dnia 2 lipca 2020 r., 22/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. oraz 25/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. Do dnia wykupu, Emitent dokonał nabycia łącznie 284.089 (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć) sztuk obligacji serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 w celu ich umorzenia, o czym informował w raportach bieżących nr 41/2023 z dnia 27 października 2023 r., 44/2023 z dnia 30 października 2023 r., 46/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. oraz 50/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Początkowa liczba wyemitowanych obligacji serii PPR wynosiła 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 PLN (słownie: czterdzieści milionów złotych), o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 18/2020 z dnia 2 lipca 2020 r., 19/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. oraz 23/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. Do dnia wykupu, Emitent dokonał nabycia łącznie 204.854 (słownie: dwieście cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) sztuk obligacji serii PPR w celu ich umorzenia, o czym informował w raportach bieżących nr 12/2023 z dnia 23 marca 2023 r., 41/2023 z dnia 27 października 2023 r. oraz 44/2023 z dnia 30 października 2023 r.

Początkowa liczba wyemitowanych obligacji serii PPS wynosiła 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 55.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów złotych), o czym Emitent informował w raportach bieżących nr 26/2020 z dnia 3 września 2020 r., 29/2020 z dnia 18 września 2020 r. oraz 31/2020 z dnia 30 września 2020 r. Do dnia wykupu, Emitent dokonał nabycia łącznie 31.069 (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt dziewięć) obligacji w celu ich umorzenia, o czym informował w raportach bieżących nr 41/2023 z dnia 27 października 2023 r., 44/2023 z dnia 30 października 2023 r., 46/2023 z dnia 8 listopada 2023 r. oraz 50/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.

Łączna wartość nominalna wszystkich wykupionych w dniu 15 stycznia 2024 r. Obligacji wyniosła 247.998.800 PLN (słownie: dwieście czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych).

Obligacje były wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top