Investor relations

Raport nr 11/2024 w związku z podjęciem decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ7

Informacja o podjęciu decyzji w sprawie emisji obligacji serii PZ7

12-04-2024

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2024 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji serii PZ7 o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i łącznej wartości nominalnej do 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych) („Obligacje”), z możliwością zwiększenia wartości oferty maksymalnie o 3.000 (trzy tysiące) Obligacji w przypadku, gdy popyt zgłoszony przez inwestorów przekroczy pierwotną wartość oferty. Obligacje będą emitowane w ramach XI programu emisji obligacji i będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited, na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w ramach wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu przewidzianego w art. 38b w związku z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”).

Oferta Obligacji skierowana zostanie do mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego (inwestorów indywidualnych).

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top