Investor relations

Raport nr 8/2023 rejestracja obligacji serii PZ2 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

27-02-2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023 z dnia 16 lutego 2023 r., Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 21 lutego 2023 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do 30.000 obligacji na okaziciela serii PZ2 o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych przez Emitenta, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW („ASO”) z dniem rejestracji Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

W dniu 27 lutego 2023 r., Obligacje zostały zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Obligacje zarejestrowano w systemie KDPW pod kodem ISIN PLGHLMC00552. Tym samym, w dniu 27 lutego 2023 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w ASO.

W świetle powyższego, w dniu 27 lutego 2023 r. doszło do ostatecznego przydziału oraz emisji Obligacji w łącznej wartości nominalnej 30.000.000 PLN.

Pierwszym dniem notowania Obligacji w ASO jest 27 lutego 2023 r.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top