Investor relations

Raport nr 50/2023 w związku z nabyciem części obligacji własnych serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 oraz PPS celem ich umorzenia

Nabycie części obligacji własnych serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 oraz PPS celem ich umorzenia

12-12-2023

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 12 grudnia 2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę dotyczącą nabycia w celu umorzenia następujących obligacji własnych („Obligacje”) notowanych na rynku regulowanym Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  1. 3.595 (słownie: trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) obligacji serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00479, o łącznej wartości nominalnej 359.500 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniach 16 lipca 2020 r. (serie PPP1 i PPP2) i 12 sierpnia 2020 r. (serie PPP3 i PPP4);
  2. 6.551 (słownie: sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden) obligacji serii PPS, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00495, o łącznej wartości nominalnej 655.100 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 września
    2020 r.

Według stanu na dzień 12 grudnia 2023 r. Emitent nabył łącznie 10.146 sztuk Obligacji.

Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 1.014.600 PLN (słownie: jeden milion czternaście tysięcy sześćset złotych).

Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Spółkę w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki.

Raport sporządzono na podstawie §20 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top