Investor relations

Raport nr 44/2023 w związku z nabyciem części obligacji własnych serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4, PPR, oraz PPS celem ich umorzenia

Nabycie części obligacji własnych serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4, PPR, oraz PPS celem ich umorzenia

30-10-2023

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 30 października 2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę dotyczącą nabycia w celu umorzenia następujących obligacji własnych („Obligacje”) notowanych na rynku regulowanym Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  1. 57.561 (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden) obligacji serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00479, o łącznej wartości nominalnej 5.756.100 PLN (słownie: pięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniach 16 lipca 2020 r. (serie PPP1 i PPP2) i 12 sierpnia 2020 r. (serie PPP3 i PPP4);
  2. 1.000 (słownie: tysiąc) obligacji serii PPR, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00487, o łącznej wartości nominalnej 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 31 lipca 2020 r.; oraz
  3. 6.107 (słownie: sześć tysięcy sto siedem) obligacji serii PPS, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00495, o łącznej wartości nominalnej 610.700 PLN (słownie: sześćset dziesięć tysięcy siedemset złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 września 2020 r.

Według stanu na dzień 27 października 2023 r. Emitent nabył łącznie 64.668 sztuk Obligacji.

Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 6.466.800 PLN (słownie: sześć milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).

Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Spółkę w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki.

Raport sporządzono na podstawie §20 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top