Investor relations

Raport nr 41/2023 w związku z nabyciem części obligacji własnych serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4, PPR, oraz PPS celem ich umorzenia

Nabycie części obligacji własnych serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4, PPR, oraz PPS celem ich umorzenia

27-10-2023

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 27 października 2023 r. Emitent nabył w celu umorzenia następujące obligacje własne („Obligacje”) notowane na rynku regulowanym Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

  1. 216.415 (słownie: dwieście szesnaście tysięcy czterysta piętnaście) obligacji serii PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00479, o łącznej wartości nominalnej 21.641.500 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniach 16 lipca 2020 r. (serie PPP1 i PPP2) i 12 sierpnia 2020 r. (serie PPP3 i PPP4);
  2. 580 (słownie: pięćset osiemdziesiąt) obligacji serii PPR, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00487, o łącznej wartości nominalnej 58.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 31 lipca 2020 r.; oraz
  3. 17.611 (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset jedenaście) obligacji serii PPS, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00495, o łącznej wartości nominalnej 1.761.100 PLN (słownie: jeden milion siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych), wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 września 2020 r.

Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 23.460.600 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych).

Obligacje zostały nabyte zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Spółkę w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki.

Raport sporządzono na podstawie §20 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top