Investor relations

Raport nr 39/2023 w związku z zawarciem aneksu do przedwstępnej umowy sprzedaży

25-10-2023

Na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r., Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje o podpisaniu w dniu 24 października 2023 r. aneksu („Aneks”) do przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej w dniu 31 lipca 2023 r. („Umowa”) pomiędzy:

  1. Corum XL (Société Civile de Placement Immobilier à capital variable) z siedzibą w Paryżu („Nabywca”), a
  2. Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością the Hub spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie („Sprzedający”), spółką zależną od Granbero Holdings Limited (spółki z siedzibą na Cyprze, która udzieliła poręczeń zabezpieczających obligacje emitowane przez Emitenta),

(razem „Strony”)

której przedmiotem jest sprzedaż:

  1. udziału wynoszącego 17.592/136.292 (ok. 12,91%) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego 2, Rondzie Daszyńskiego 2A, Rondzie Daszyńskiego 2B oraz Rondzie Daszyńskiego 2C, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 14/2 oraz 52/5, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00405693/8,
  2. udziału wynoszącego 17.592/136.292 (ok. 12,91%) w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy Rondzie Daszyńskiego 2, Rondzie Daszyńskiego 2A, Rondzie Daszyńskiego 2B oraz Rondzie Daszyńskiego 2C, stanowiącej działki ewidencyjne o numerach 13/6 oraz 13/7, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o nr WA4M/00206533/4,
  3. udziału wynoszącego 17.592/136.292 (ok. 12,91%) w prawie własności posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, i stanowiących odrębne nieruchomości: (i) dwóch budynków handlowo-biurowych (położonych pod adresami Rondo Daszyńskiego 2B oraz Rondo Daszyńskiego 2C), przy czym prawo do wyłącznego korzystania z tych budynków przysługuje Google Poland sp. z o.o. na podstawie umów zawartych 10 marca 2022 r. (raport bieżący nr 8/2022 z dnia 7 marca 2022 r.), (ii) budynku hotelowo-handlowego (położonego pod adresem Rondo Daszyńskiego 2 oraz Rondo Daszyńskiego 2 A), przy czym Nabywca nabędzie wraz z wyżej wymienionym udziałem przysługujące Sprzedającemu prawo do wyłącznego korzystania, na podstawie osobnej umowy quoad usum (z zastrzeżeniem pewnych wyjątków) z oznaczonej części tego budynku o funkcji hotelowej, (iii) innych budowli i (iv) urządzeń budowlanych, oraz
  4. innych składników majątkowych związanych z przedmiotem transakcji (np. przeniesienie praw i obowiązków z umowy najmu zawartej z Credit Agricole Bank Polska S.A. dotyczącej pomieszczeń handlowych w wyżej opisanym budynku hotelowo-handlowym, umowy o zarządzanie nieruchomością dotyczącą zarządzania określonymi powierzchniami w ww. budynku hotelowo-handlowym zawartej z Cushman&Wakefield Polska Trading sp. z o.o., majątkowych praw autorskich związanych z budynkami itp.).

Poniżej Emitent informuje o zmianie w drodze Aneksu niektórych warunków zawartej Umowy:

  1. Płatność na poczet ceny sprzedaży za wyżej wymienione przedmioty transakcji została podzielona na zaliczkę na poczet ceny w kwocie 40.000.000,00 EUR powiększoną o znajdującą zastosowanie stawkę podatku od towarów i usług, płatną w dacie zawarcia Aneksu oraz drugą płatność na poczet ceny w kwocie 29.000.000,00 EUR powiększoną o znajdującą zastosowanie stawkę podatku od towarów i usług płatną w dacie zawarcia umowy przyrzeczonej.
  2. Strony planują zawrzeć umowę przyrzeczoną, najpóźniej w dniu 31 stycznia 2024 r., z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia tego terminu w określonych przypadkach najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.

Pozostałe istotne warunki Umowy pozostają bez zmian.

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top