Investor relations

Raport nr 18/2023 informacja o zmianach w składzie Zarządu Spółki

14-04-2023

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2023 roku podjęte zostały przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited uchwały o powołaniu w skład Zarządu Spółki z dniem 14 kwietnia 2023 roku:

- Pana Paul Gheysens jako Prezesa Zarządu,

- Pana Michael Gheysens jako Członka Zarządu,

- Pani Marie-Julie Gheysens jako Członka Zarządu,

- Pana Christiaan Willy M. Heggerick jako Członka Zarządu, oraz

- Pana Rafała Gierczaka jako Członka Zarządu.

Nowo powołani Członkowie Zarządu nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Ponadto, nowo powołani Członkowie Zarządu nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy nowo powołanych Członków Zarządu zostaną przekazane odrębnym raportem.

Jednocześnie, w dniu 14 kwietnia 2023 roku rezygnację z Zarządu Spółki złożył Pan Jeroen van der Toolen, dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki. Rezygnacja jest skuteczna z dniem 14 kwietnia 2023 roku.

Raport sporządzono na podstawie: § 5 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top