Investor relations

Raport nr 14/2023 podjęcie przez Zarząd GPW uchwały ws. zawieszenia obrotu obligacjami serii PPO Emitenta na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach rynku Catalyst w związku z zamiarem ich przedterminowego, całościowego wykupu przez Emitenta

28-03-2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2023 opublikowanego w dniu 23 marca 2023 r. o podjęciu przez Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) decyzji o wcześniejszym wykupie notowanych na Rynku Regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) w ramach rynku Catalyst 493.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) obligacji serii PPO, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00461, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 8 kwietnia 2020 r. z datą wcześniejszego wykupu określoną na 7 kwietnia 2023 r., Emitent niniejszym informuje o podjęciu przez Zarząd GPW uchwały nr 277/2023 z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie zawieszenia obrotu giełdowego na Catalyst obligacjami na okaziciela serii PPO od dnia 29 marca 2023 r. („Dzień Zawieszenia”).

Podjęcie ww. uchwały przez Zarząd GPW nastąpiło na wniosek Emitenta w związku z zamiarem dokonania przez Emitenta przedterminowego wykupu całości obligacji serii PPO, zgodnie z pkt 6.2 podstawowych warunków emisji obligacji przewidzianych w prospekcie emisyjnym podstawowym Emitenta zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lutego 2020 r. oraz pkt 1 ostatecznych warunków emisji obligacji serii PPO.

Zgodnie z ww. uchwałą Zarządu GPW zlecenia maklerskie na obligacje serii PPO Emitenta przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 28 marca 2023 r. (włącznie), tracą ważność, natomiast od Dnia Zawieszenia (tj. od 29 marca 2023 r.) zlecenia maklerskie na obligacje serii PPO nie będą przyjmowane.

Emitent potwierdza za raportem bieżącym nr 13/2023, że wcześniejszy, całościowy wykup obligacji serii PPO będzie prowadzony zgodnie z następującym harmonogramem:

  1. Dzień Ustalenia Prawa do wypłaty świadczeń: 31 marca 2023 r.
  2. dzień wcześniejszego, całościowego wykupu obligacji serii PPO i dzień wypłaty świadczeń: 7 kwietnia 2023 r.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top