Investor relations

Raport nr 17/2023 dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji serii PPO na żądanie Emitenta

07-04-2023

Zarząd spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) ninejszym informuje, że w dniu 7 kwietnia 2023 r. Emitent, zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji serii PPO, dokonał wcześniejszego całościowego wykupu 493.000 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) sztuk obligacji serii PPO, oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00461, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 49.300.000 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzysta tysięcy złotych), które zostały wyemitowane w dniu 8 kwietnia 2020 r.

Dokonanie wcześniejszego wykupu obligacji serii PPO na żądanie Emitenta ma na celu zmniejszenie poziomu jego zobowiązań.

O zamiarze dokonania wcześniejszego wykupu wyżej wymienionych obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 13/2023 z dnia 23 marca 2023 r.

Wcześniej Emitent dokonał nabycia celem umorzenia 7.000 (słownie: siedem tysięcy) sztuk obligacji serii PPO, o łącznej wartości nominalnej 700.000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), o czym informował w raporcie nr 12/2023.

Raport sporządzono na podstawie: §20 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top