Investor relations

Raport nr 12-2022 Wykup obligacji serii PG

16-03-2022

Zarząd spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii PG, dokonał w terminie wykupu 75.454 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) sztuk obligacji serii PG (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00339), o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 75.454.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), które zostały wyemitowane w dniu 16 marca 2017 r.

Początkowa ilość wyemitowanych obligacji serii PG wynosiła 147.854 (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) obligacje o łącznej wartości nominalnej 147.854.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) o czym Emitent informował w raportach nr 5/2017 z dnia 1 marca 2017 r. oraz nr 12/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. Wcześniej Emitent dokonał nabycia tych obligacji w celu umorzenia w następujących datach i kwotach:

  1. 09.12.2019 - nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 2.000.000 zł (Raport bieżący 47-2019)
  2. 19.03.2021 – nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 10.750.000 zł (Raport bieżący 10-2021)
  3. 11.01.2022 - nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 57.480.000 zł (Raport bieżący 3-2022)
  4. 08.02.2022 - nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 2.170.000 zł (Raport bieżący 6-2022)

Obligacje serii PG były wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top