Investor relations

Raport nr 7-2022 Wykup obligacji serii PK

28-02-2022

Zarząd spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. ("Emitent") informuje, że w dniu 28 lutego 2022 r. Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii PK, dokonał w terminie wykupu 17.332 (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) sztuk obligacji serii PK (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00370), o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 17.332.000 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych), które zostały wyemitowane w dniu 26 lutego 2019 r.

Początkowa ilość wyemitowanych obligacji serii PK wynosiła 140.000 (słownie: sto czterdzieści tysięcy) obligacji o łącznej wartości nominalnej 140.000.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści milionów złotych). Wcześniej Emitent dokonał nabycia tych obligacji w celu umorzenia w następujących datach i kwotach:

  1. 19.03.2021 - nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 10.000.000 zł (Raport bieżący 10-2021)
  2. 25.03.2021 - nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 94.898.000 zł (Raport bieżący 12-2021)
  3. 20.05.2021 - nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 4.600.000 zł (Raport bieżący 21-2021)
  4. 11.01.2022 - nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 12.169.000 zł (Raport bieżący 3-2022)
  5. 08.02.2022 - nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 1.001.000 zł (Raport bieżący 6-2022)

Obligacje serii PK były wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top