Investor relations

Raport nr 25-2022 Zmiana terminu przekazania raportów półrocznych za 2022 rok

26-09-2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przekazania przez Ghelamco Invest sp. z o.o. raportów półrocznych oraz raportów rocznych w roku 2022, zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że:

  1. raport półroczny Ghelamco Invest wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym za okres sześciu miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 września 2022 roku (czwartek), a nie jak wcześniej wskazano w dniu 30 września 2022 roku (piątek);
  2. skonsolidowane skrócone sprawozdanie grupy kapitałowej Granbero Holdings Limited, do której należy Ghelamco Invest za okres sześciu miesięcy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 września 2022 roku (czwartek), a nie jak wcześniej wskazano w dniu 30 września 2022 roku (piątek).

Raport sporządzono na podstawie: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623) oraz § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top