Investor relations

Raport nr 24-2022 Wykup obligacji serii PN

05-08-2022

Zarząd spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. ("Emitent") informuje, że w dniu 5 sierpnia 2022 r. Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii PN, dokonał w terminie wykupu 23.456 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć) sztuk obligacji serii PN (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00412), o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 23.456.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), wyemitowanych w dniu 5 sierpnia 2019 r.

Początkowa ilość wyemitowanych obligacji serii PN wynosiła 24.756 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć) obligacji o łącznej wartości nominalnej 24.756.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć złotych), o czym Emitent informował w raportach nr 28/2019 z dnia 11 lipca 2019 r., 29/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. oraz 33/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. Wcześniej Emitent dokonał nabycia 1.300 (słownie: tysiąc trzysta) obligacji w celu ich umorzenia, w dniu 20 maja 2021 r., o czym informował w raporcie nr 21/2021.

Obligacje serii PN były wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top