Investor relations

Raport nr 2-2022 Rejestracja obligacji serii PW3 w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

11-01-2022

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r., Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 4 stycznia 2022 r. zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do 135.000 obligacji na okaziciela serii PW3 o łącznej wartości nominalnej do 135.000.000 PLN („Obligacje”), emitowanych przez Emitenta, do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW („ASO”) z dniem rejestracji Obligacji w systemie depozytowym prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). W dniu 5 stycznia 2022 r. Zarząd GPW podjął uchwałę w sprawie: (i) wyznaczenia pierwszego dnia notowania Obligacji w ASO na dzień 11 stycznia 2022 r., pod warunkiem dokonania w dniu 11 stycznia 2022 r. rejestracji Obligacji przez KDPW oraz oznaczenia ich kodem PLGHLMC00545, oraz (ii) notowania Obligacji w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą GHI0925.

W dniu 11 stycznia 2022 r., Obligacje zostały zarejestrowane w systemie depozytowym prowadzonym przez KDPW na podstawie zleceń rozrachunku, o których mowa w §5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Obligacje zarejestrowano w systemie KDPW pod kodem ISIN PLGHLMC00545 (tj. pod tym samym kodem, którym oznaczone zostały wyemitowane przez Emitenta obligacje serii PW2). Tym samym, w dniu 11 stycznia 2022 r. Obligacje zostały wprowadzone do obrotu w ASO oraz rozpoczęte zostało ich notowanie.

W świetle powyższego, w dniu 11 stycznia 2022 r. doszło do ostatecznego przydziału oraz emisji Obligacji w łącznej wartości nominalnej 135.000.000 PLN.

Datą pierwszego notowania Obligacji w ASO jest 11 stycznia 2022 r.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top