Investor relations

Raport nr 18-2022 Wykorzystanie środków z Emisji Obligacji Serii, PG, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PR, PQ, PS, PT, PPO, PPR, PPS, PPP (łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PU1, PU2, PU3, PW1, PW2, PW3 za I kwartał 2022 roku

29-04-2022

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji Serii PG, w dniu 16 marca 2022 r. Ghelamco Invest sp. z o.o. (dalej „Emitent”) dokonało wykupu pozostałych 75.454 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) sztuk obligacji serii PG (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00339), o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 75.454.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).

Wcześniej Emitent dokonał nabycia tych obligacji w celu umorzenia, w następujących datach i kwotach:

1) 09.12.2019 - nabycie obligacji PG w celu umorzenia o wartości nominalnej 2.000.000 zł (Raport bieżący 47-2019);

2) 19.03.2021 – nabycie obligacji PG w celu umorzenia o wartości nominalnej 10.750.000 zł (Raport bieżący 10-2021);

3) 11.01.2022 - nabycie obligacji PG w celu umorzenia o wartości nominalnej 57.480.000 zł (Raport bieżący 3-2022);

4) 08.02.2022 - nabycie obligacji PG w celu umorzenia o wartości nominalnej 2.170.000 zł (Raport bieżący 6-2022).

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PK - emisja na łączną kwotę 140 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W dniu 28 lutego 2022 r. Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii PK, dokonał w terminie wykupu pozostałych 17.332 (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta trzydzieści dwa) sztuk obligacji serii PK (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00370), o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 17.332.000 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych).

Wcześniej Emitent dokonał nabycia tych obligacji w celu umorzenia, w następujących datach i kwotach:

1) 19.03.2021 - nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 10.000.000 zł (Raport bieżący 10-2021);

2) 25.03.2021 - nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 94.898.000 zł (Raport bieżący 12-2021);

3) 20.05.2021 - nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 4.600.000 zł (Raport bieżący 21-2021);

4) 11.01.2022 - nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 12.169.000 zł (Raport bieżący 3-2022);

5) 08.02.2022 - nabycie obligacji w celu umorzenia o wartości nominalnej 1.001.000 zł (Raport bieżący 6-2022).

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PL - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W dniu 28 marca 2022 r. Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii PL, dokonał w terminie wykupu pozostałych 5.669 (słownie: pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) sztuk obligacji serii PL (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00396), o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 5.669.000 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Wcześniej Emitent dokonał nabycia tych obligacji w celu umorzenia, w następujących datach i kwotach:

1) 19.03.2021 – nabycie własnych obligacji celem ich umorzenia o wartości nominalnej 9.763.000 zł (Raport bieżący nr 10/2021);

2) 20.05.2021 – nabycie własnych obligacji celem ich umorzenia o wartości nominalnej 500.000 zł (Raport bieżący nr 21/2021);

3) 11.01.2022 – nabycie własnych obligacji celem ich umorzenia o wartości nominalnej 34.068.000 zł (Raport bieżący nr 3/2022).

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PM - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji serii PM, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PM na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W dniu 16 marca 2022 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii PM, dokonał wykupu w celu umorzenia 2.049 (słownie: dwa tysiące czterdzieści dziewięć) obligacji własnych serii PM, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00404, o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 2.049.000 zł (słownie: dwa miliony czterdzieści dziewięć tysięcy złotych).

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent wydatkował łącznie kwotę 680.400,00 zł na wypłatę odsetek od obligacji Serii PM.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, wartość depozytu uległa zmianie w stosunku do kwartału IV 2021 r. i wynosiła 1.111.200,00 zł.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PM, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PM w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PM. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PM w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PM w wysokości 9.178.844,92 zł

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PN - emisja na łączną kwotę 24 756 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PN na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 637.982,08 zł, przeznaczoną na (i) pożyczkę udzieloną Spółce Projektowej, (ii) wypłatę odsetek od obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PN, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PN w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PN. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PN w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 531.982,08 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PN.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent dysponował środkami w wysokości 4.168.585,00 zł na rachunku obsługi Obligacji Serii PN.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PO - emisja na łączną kwotę 85 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PO na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W dniu 16 marca 2022 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii PO, dokonał wykupu w celu umorzenia 12.229 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) obligacji własnych serii PO, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00420, o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 12.229.000 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia dziewięć złotych).

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PO.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PO, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku kwota 3.009.000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PO w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent dysponował środkami w wysokości 3.340.000,00 zł na rachunku obsługi Obligacji Serii PO.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PP - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PP na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 3.500.000,00 zł, przeznaczając ją na wykup Obligacji Serii PP. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PP, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku kwota 1.212.750,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PP w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent dysponował środkami w wysokości 8.864.978,00 zł na rachunku obsługi Obligacji Serii PP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PR - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PR na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W dniu 16 marca 2022 roku Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii PR, dokonał wykupu w celu umorzenia 28.400 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta) obligacji własnych serii PR, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00446, o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 28.400.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów czterysta tysięcy złotych).

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 4.138.000,00 zł, przeznaczając ją na wykup Obligacji Serii PG.

Zgodnie z pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku kwota 1.062.000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PR w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PQ - emisja na łączną kwotę 14 889 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PQ na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 3.210.000,00 zł, przeznaczając ją na (i) częściowy wykup Obligacji Serii PO (ii) pożyczkę udzieloną Spółce Projektowej. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PQ w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PQ. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PQ w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku kwota 515.903,85 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PQ w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent dysponował środkami w wysokości 384.823,42 zł na rachunku obsługi Obligacji Serii PQ.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PS - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PS na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 2.169.915,12 zł, przeznaczając ją na (i) wypłatę odsetek od Obligacji Serii PS (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji kwota 1.272.415,12 zł została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji Serii PS.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent dysponował kwotą 5.558.415,12 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PT - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PT na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1.194.500,00 zł, przeznaczając ją na pożyczkę udzieloną Spółce Projektowej. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PT w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PT w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku kwota 1.705.500,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PT w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent dysponował kwotą 10.600.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PT.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPO - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPO na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent nie wydatkował żadnych kwot pochodzących z emisji Obligacji Serii PPO.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPO.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPR - emisja na łączną kwotę 40 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPR na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1.060.000,00 zł, przeznaczając ją spłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent dysponował kwotą 14.610.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPS - emisja na łączną kwotę 55 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPS na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1.523.500,00 zł, przeznaczając ją spłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent dysponował kwotą 12.900.000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP (obejmującej łącznie serie PPP1, PPP2, PPP3 i PPP4 posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 205 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 18.094.000,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent dysponował kwotą 42.703.131,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 (posiadające ten sam numer ISIN w celu ich asymilacji) - emisja na łączną kwotę 400 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 10.900.000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji PU1, PU2 i PU3, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PU1, PU2 i PU3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku kwota 15.120.000,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PU1, PU2, PU3 w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent dysponował kwotą 36.506.506,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PU1, PU2, PU3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW1 - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW1 na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 7.410.100,00 zł, przeznaczając ją na: (i) wykup obligacji serii PG i PK, (ii) wypłatę odsetek. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji PW1, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW1 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku kwota 1.200.600,00 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu jako zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PW1 w najbliższych okresach odsetkowych.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent dysponował kwotą 13.287.812,18 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PW1.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

 1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PW2, PW3 - emisja na łączną kwotę 170 000 000 zł, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PW2, PW3 na dzień 31.03.2022 roku, za okres od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku.

W okresie od 01.01.2022 roku do 31.03.2022 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 49.588.003,53 zł, przeznaczając ją na (i) koszty emisji (ii) wypłatę odsetek i (iii) częściowe wykupy obligacji Serii PG, PR, PK, PL. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji PW1, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PW1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PW2, PW23. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PW2, PW3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.03.2022 roku Emitent dysponował kwotą 31.380.064,65 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PW2, PW3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PS, PPR, PR, PM, PN, PT, PPS, PPP (PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PQ, PP, PU (PU1, PU2, PU3), PW1 oraz PW (PW2, PW3) z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PM, PN, PPO, PO, PP, PR, PQ, PPP (PPP1, PPP2, PPP3, PPP4), PPR, PPS, PS, PT, PU (PU1, PU2, PU3), PW1 oraz PW (PW2, PW3) ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Top