Investor relations

Raport nr 13-2022 Nabycie własnych obligacji celem ich umorzenia

16-03-2022

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 16 marca 2022 r. Spółka nabyła w celu umorzenia, następujące obligacje własne („Obligacje”) notowane na ASO BondSpot oraz na ASO GPW:

  1. 2.049 (słownie: dwa tysiące czterdzieści dziewięć) obligacji własnych serii PM, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00404, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 25 lipca 2019 r.;
  2. 12.229 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) obligacji własnych serii PO, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00420, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 19 grudnia 2019 r.; oraz
  3. 28.400 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta) obligacji własnych serii PR, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00446, wyemitowanych przez Emitenta w dniu 3 stycznia 2020 r.

Łączna wartość nominalna transakcji wyniosła 42.678.000 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Obligacje zostały nabyte na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U.2022.454 t.j. z dnia 2022.02.24) w celu ich umorzenia. Realizacja transakcji nabycia Obligacji przez Spółkę w celu ich umorzenia ma na celu zmniejszenie poziomu zobowiązań Spółki.

Raport sporządzono na podstawie: §20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top