Investor relations

Raport nr 11-2022 Informacja o spłacie istniejącego zadłużenia Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością THE HUB spółka komandytowo – akcyjna

11-03-2022

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o. („Emitent”) informuje, że w dniu 11 marca 2022 r., w nawiązaniu do umowy kredytowej zawartej przez spółkę Ghelamco GP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością The HUB spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Warszawie, należąca do grupy kapitałowej, do której należy Emitent (dalej „Kredytobiorca”) z Aareal Bank AG z siedzibą w Wiesbaden jako kredytodawcą, w dniu 1 lipca 2021 r., Kredytobiorca dokonał spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytowej w kwocie ok. 313,5 mln EUR. Tym samym Kredytobiorca dokonał całkowitej spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 29/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest Sp. z o. o.

Top