Investor relations

Raport nr 26-2021 Wykup obligacji serii PJ

15-06-2021

Zarząd spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. ("Emitent") informuje, że w dniu 15 czerwca 2021 r. Emitent, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji serii PJ, dokonał w terminie wykupu 9.080 (słownie: dziewięć tysięcy osiemdziesiąt) sztuk obligacji serii PJ (oznaczonych kodem ISIN: PLGHLMC00362), o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 9.080.000 zł (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), które zostały wyemitowane w dniu 15 czerwca 2018 roku.

Obligacje serii PJ były wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. oraz w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o.o.

Top