Investor relations

Raport nr 2-2021 z wykorzystania środków z Emisji Obligacji za IV kwartał 2020

29-01-2021

1. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PF - emisja na łączną kwotę 115 200 000 zł za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PF na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 12 616 237,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PF, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PF w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PF. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PF w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PF została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.12.2020 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PF.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

2. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PG - emisja na łączną kwotę 147 854 000 zł za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PG na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 33 960 000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PG, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PG w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PG. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PG w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 27 417,07 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PG.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

3. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PH - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 4.1. Warunków Emisji Obligacji, Emitent dokonał w dniu 07 grudnia 2020 roku wykupu wszystkich 42.830 (słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści) sztuk Obligacji Serii PH o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 42 830 000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 7.170 (słownie: siedem tysięcy sto siedemdziesiąt) sztuk obligacji serii PH, o łącznej wartości nominalnej 7 170 000,00 zł (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

4. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PI - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PI na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 2 372 118,50 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PI, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PI w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PI. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PI w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PI została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.12.2020 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 1 150 000,00 uzyskaną z emisji Obligacji Serii PI.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

5. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PJ - emisja na łączną kwotę 9 080 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PJ na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent łączną kwotę w wysokości 179 330,00 zł, przeznaczając ją na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PJ, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PJ w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PJ. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PJ w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PJ została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.12.2020 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PJ.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

6. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PK - emisja na łączną kwotę 140 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PK na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 4 400 000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PK, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PK w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PK. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PK w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 453 678,31 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PK.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

7. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PL - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PL na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PL.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PL, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PL w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PL. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PL w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 951 096,36 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PL.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

8. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PM - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PM na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji Obligacji Serii PM.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PM, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PM w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PM. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PM w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PM.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

9. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PN - emisja na łączną kwotę 24 756 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PN na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent nie wydatkował żadnych środków pochodzących z emisji obligacji Serii PN.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PN, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PN w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PN. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PN w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Agenta Emisji, kwota 564 189,24 zł została przeznaczona na aktualizację kwoty depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PN za dwa najbliższe okresy odsetkowe.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 3 000 000,00 zł uzyskaną z emisji obligacji Serii PN.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

10. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PO - emisja na łączną kwotę 85 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PO na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 7 841 700,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PO, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PO została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.12.2020 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 14 615,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PO.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

11. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PP - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PP na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 4 314 100,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji Serii PP, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PP w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PP. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PP w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PP została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.12.2020 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 1 479 809,54 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PP.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

12. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PR - emisja na łączną kwotę 30 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PR na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 2 420 600,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PR została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.12.2020 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 917 480,90 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

13. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PQ - emisja na łączną kwotę 14 889 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PQ na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 446 318,14 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PQ w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PQ. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PQ w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku kwota depozytu na zabezpieczenie płatności odsetek od Obligacji Serii PQ została zwolniona w związku z płatnością odsetek od Obligacji. Depozyt został ponownie uzupełniony po 31.12.2020 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 997 405,91 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PQ.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

14. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PS - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PS na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 43 059 140,61 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) koszty emisji i administracji, (iii) wykup obligacji serii PH, który nastąpił w dniu 7 grudnia 2020 roku, (iv) wykup obligacji serii PPK, który nastąpił w dniu 9 grudnia 2020 roku oraz (v) wykup obligacji serii PPL, który nastąpił w dniu 9 grudnia 2020 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 4 000 859,39 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji

15. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PT - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 16.12.2020 roku (data emisji) do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 19.3 Warunków Emisji Obligacji Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PT na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 16.12.2020 roku (data emisji) do 31.12.2020 roku.

W okresie od 16.12.2020 roku (data emisji) do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 17 964 704,00 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (ii) koszty emisji i administracji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 9.5 Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PT w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PT. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PT w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 24 619 696,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PT.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji

16. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPJ - emisja na łączną kwotę 20 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 3 Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Emitent dokonał w dniu 27 października 2020 r. roku wykupu wszystkich 185 500 (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) sztuk Obligacji Serii PPJ o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 18 550 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu łącznie 14 500 (słownie: czternaście tysięcy pięćset) sztuk obligacji serii PPJ, o łącznej wartości nominalnej 1 450 000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

17. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPK - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 3 Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Emitent dokonał w dniu 9 grudnia 2020 r. roku wykupu wszystkich 245.815 (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy osiemset piętnaście) sztuk obligacji serii PPK, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 24 581 500,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych).

Wcześniej Emitent dokonał przedterminowego wykupu 4 185 (słownie: cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć) sztuk obligacji serii PPK, o łącznej wartości nominalnej 418 500,00 zł (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy pięćset złotych).

18. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPL - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 3 Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2016) Emitent dokonał w dniu 9 grudnia 2020 r. roku wykupu wszystkich 350 000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji serii PPL, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 35 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

19. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPM - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2018) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPM na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 3 000 000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPM w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPM. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPM w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 1 712 000,00 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPM.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

20. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPN - emisja na łączną kwotę 25 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2018) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPN na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 4 600 000,00 zł, przeznaczając ją na pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPN w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPN. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPN w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 394 459,04 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPN.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

21. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPO - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPO na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 1 375 000,00 zł, przeznaczając ją na płatność odsetek od Obligacji. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPO w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPO. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPO w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent nie dysponował wolnymi środkami na rachunku obsługi Obligacji Serii PPO.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

22. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPR - emisja na łączną kwotę 40 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPR na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 22 822 274,43 zł, przeznaczając ją na: (i) koszty emisji i administracji, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (iii) wykup obligacji serii PPL, który nastąpił w dniu 9 grudnia 2020 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPR w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPR. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPR w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 125,57 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPR.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

23. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPS - emisja na łączną kwotę 55 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020), Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPS na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował kwotę w wysokości 54 856 715,34 zł, przeznaczając ją na: (i) koszty emisji i administracji, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (iii) wykup serii PPL, który nastąpił w dniu 9 grudnia 2020 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPS w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPS. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPS w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 6 583,25 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPS.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

24. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP1 - emisja na łączną kwotę 75 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP1 na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 10 688 207,92 zł, przeznaczając ją na: (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP1 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP1. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP1 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 36 227,10 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP1.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

25. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP2 - emisja na łączną kwotę 35 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP2 na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 1 150 037,75 zł, przeznaczając ją na: (i) koszty emisji i administracji oraz (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP2 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP2. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP2 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 194 721,68 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP2.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

26. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP3 - emisja na łączną kwotę 45 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP3 na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 17 656 714,34 zł, przeznaczając ją na: (i) koszty emisji i administracji, (ii) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym oraz (iii) wykup obligacji serii PPK, który nastąpił w dniu 9 grudnia 2020 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP3 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP3. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP3 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 237 328,95 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP3.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

27. Wykorzystanie środków z emisji Obligacji Serii PPP4 - emisja na łączną kwotę 50 000 000 zł, za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020 roku.

Zgodnie z paragrafem 10.1 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji (Prospekt Emisyjny 2020) Zarząd Spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. niniejszym przedstawia do publicznej wiadomości kwartalny raport z wykorzystania środków z emisji Obligacji Serii PPP4 na dzień 31.12.2020 roku, za okres od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku.

W okresie od 01.10.2020 roku do 31.12.2020 roku, Emitent wydatkował łączną kwotę w wysokości 34 983 353,33 zł, przeznaczając ją na: (i) pożyczki udzielone Spółkom Projektowym, (ii) koszty emisji i administracji, (iii) wykup obligacji serii PPK, który nastąpił w dniu 9 grudnia 2020 roku oraz (iv) wykup obligacji serii PPL, który nastąpił w dniu 9 grudnia 2020 roku. Szczegółowe zestawienie wydatków zostało wskazane w załączniku 1 do niniejszego raportu.

Zgodnie z pkt. 12.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji, Ghelamco Invest sp. z o.o. informuje, że w poszczególne Spółki Projektowe zostały zaangażowane środki pochodzące z emisji Obligacji Serii PPP4 w wysokości nieprzekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii PPP4. Szczegółowe zestawienie wskazujące współczynnik zaangażowania środków z emisji Obligacji Serii PPP4 w poszczególne Spółki Projektowe zawiera załącznik nr 2 do niniejszego raportu.

Na dzień 31.12.2020 roku Emitent dysponował kwotą 2 211,81 zł uzyskaną z emisji Obligacji Serii PPP4.

Zarząd Spółki niniejszym oświadcza, że Spółka wykonuje swoje zobowiązania określone w Warunkach Emisji zgodnie z Warunkami Emisji.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PR, PS, PQ, PT, PPJ, PPK, PPL, PPM, PPN, PPO, PPS, PPR, PPP1, PPP2, PPP3 oraz PPP4 z opisem przeznaczenia środków.

Załącznik nr 2 – Szczegółowy Raport z Wykorzystania środków z Emisji Obligacji Serii PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PR, PS, PQ, PT, PPJ, PPK, PPL, PPM, PPN, PPO, PPS, PPR, PPP1, PPP2, PPP3 oraz PPP4 ze wskazaniem współczynnika zaangażowania w daną Spółkę Projektową.

Raport sporządzono na podstawie: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm.).

Zarząd Ghelamco Invest sp. z o. o.

Top